دیگر چه مخواهم از این صبح و شام شبیه هم ؟پس پناه بی پایان من کجاست فراموشی و خاموشی من کجاست پس کی این دل آروم میگرد.
دسته ها : حرفهای از تب
جمعه بیست و پنجم 11 1387
X